معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

تقویم آموزشی گزارش نویسی ومکاتبات اداری همراه با دستورالعملهای ملاک در شهرداری

(ویژه پرسنل بازرسی)
 

عنوان دوره

مدت دوره

روزهای برگزاری

ساعت

تعداد جلسات

تعداد نفرات

تاریخ

 شروع

تاریخ

پایان

لینک

ثبت نام

اصول گزارش نویسی ومکاتبات اداری همراه با دستورالعملهای ملاک در شهرداری(ویژه بازرسی)-گروه اول

24

یکشنبه

سه شنبه

8:30

10:30

12

25

94/09/22

94/11/04

ثبت نام

اصول گزارش نویسی ومکاتبات اداری همراه با دستورالعملهای ملاک در شهرداری(ویژه بازرسی)-گروه دوم

24

یکشنبه

سه شنبه

11

13:30

12

25

94/09/22

94/11/04

ثبت نام

اصول گزارش نویسی ومکاتبات اداری همراه با دستورالعملهای ملاک در شهرداری(ویژه بازرسی)-گروه سوم

24

دوشنبه

چهارشنبه

8:30

10:30

12

25

94/09/23

94/11/05

ثبت نام

اصول گزارش نویسی ومکاتبات اداری همراه با دستورالعملهای ملاک در شهرداری(ویژه بازرسی)-گروه چهارم

24

دوشنبه

چهارشنبه

11

13:30

12

25

94/09/23

94/11/05

ثبت نام