معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

managment

دوره مدیریت عمومی

روزهای برگزاری پنج شنبه ها از ساعت 10 صبح الی 13

تاریخ برگزاری اولین جلسه 94/09/26

ویژه کارشناسان حراست