معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

family

کارگاه آموزشی خطر نفوذ فرقه ها در تخریب بنیان خانواده

 

یک شنبه
تاریخ برگزاری 94/10/27

ساعت برگزاری : 13 الی 15

محل برگزاری : باشگاه میلاد

توجه :

1- در این کارگاه می توانید به همراه خانواده حضور بهم رسانید

2- این گارگاه مشمول 8 ساعت گواهینامه آموزشی ضمن خدمت خواهد بود