معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

behavior

همایش پیشگیری از بروز رفتارهای پرخطر درخانواده

زمان برگزاری : یکشنبه 94/11/18 ساعت 13 الی 15

مکان : باشگاه میلاد