معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی

دفتر نوسازی و تحول اداری

اداره آموزش

Sickness

همایش پیشگیری از بروز بیماریهای آقایان (سرطان)
زمان برگزاری : یک شنبه 94/12/16  
ساعت 13 الی 15

مکان برگزاری باشگاه میلاد